barkwithme

27 tekstów – auto­rem jest bar­kwithme.

jes­teś jak trucizna.
i nie mam pojęcia jak coś tak złego, może sma­kować tak dobrze... 

myśl
zebrała 91 fiszek • 14 sierpnia 2010, 10:49

cho­ciaż nie mam pojęcia ja­ki jest twój ulu­biony ko­lor, nie wiem czy pot­ra­fisz go­tować ani czy chra­piesz w no­cy.
ale wiem, że chce spędzić z Tobą całą wieczność.


wy­bacz mi tyl­ko jeśli kiedyś obudzę się i zmienię zda­nie. bo wie­czność to i tak za krótko, gdy ko­goś kocha się tak mocno. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 13 sierpnia 2010, 12:09

ona jest dla mnie kimś więcej niż tyl­ko ko­bietą, którą kocham. zaw­sze kiedy życie wy­myka mi się spod kon­tro­li, kiedy nie wiem gdzie zmie­rzam, idę do niej, pat­rzę w jej głębo­kie oczy i wte­dy wiem, że mam coś dzięki cze­mu nig­dy nie zginę. dzięki niej czuję się jak ktoś ważny i dob­ry. tyl­ko to jest dla mnie ważne, tyl­ko to... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 12 sierpnia 2010, 22:05

minęło już spo­ro cza­su odkąd nie ma Cię w moim życiu. od­dycham spo­koj­niej, rzu­ciłam pa­lenie, przes­tałam słuchać smut­nych piose­nek, chodzę wcześniej spać i zdarza mi się szcze­ry uśmiech.
cza­sami tyl­ko spo­tykam Ciebie, i muszę się uczyć te­go wszys­tkiego od nowa... 

myśl
zebrała 85 fiszek • 10 sierpnia 2010, 22:51

dzi­siaj, gdy mi tak ciężko i źle, wy­ciągam spod łóżka two­je ciepło i resztki za­pachu. scho­wałam je tam, by mieć Cię zno­wu, w chwi­lach ta­kich jak ta. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 28 lipca 2010, 09:12

są ty­siące ludzi na świecie, którzy z całych sił będą sta­rali się wmówić Ci, że cze­goś nie do­konasz bo nie jes­teś w sta­nie, a Ty mu­sisz się po pros­tu od­wrócić i krzyknąć im w twarz 'no to patrzcie!' 

myśl
zebrała 90 fiszek • 24 lipca 2010, 21:39

Wie Pan, nas­ta­je ta­ki czas, kiedy wy­daje sie czlo­wieko­wi, ze od­dycha in­nym po­wiet­rzem, wi­duje in­ne niebo i zu­pel­nie roz­ne zacho­dy slon­ca. Nas­ta­je ta­ki czas kiedy przes­ta­je sie tes­knic, prosze Pana. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 21 lipca 2010, 16:25

ludzie dążą do rzeczy, które są łat­wiej­sze do osiągnięcia. dla­tego też za­mawiają rzeczy na wy­nos, ku­pują używa­ne sa­mocho­dy, a za­miast kochać ser­cem kochają ciałem. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 11 lipca 2010, 17:13

nie chce od życia zbyt wiele.
chce mieć tyl­ko wszystko.aha, no i nie za­leży mi na tym by pod­bić świat.
nie, nie, to nie mój cel.
cze­kam aż ktoś pod­bi­je go dla mnie i wręczy mi go w prezencie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 10 lipca 2010, 17:05

nig­dy nie bałam się, że zmoknę pod­czas spa­cerów w deszczu z Tobą.
tyl­ko Ty pot­ra­fiłeś pro­wadzić mnie między kroplami 

myśl
zebrała 73 fiszki • 9 lipca 2010, 17:15

barkwithme

barkwithme

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność